Eparchial Consultors

EPARCHIAL CONSULTORSRt. Rev. Mgr. George Oliapuram


Rt. Rev. Mgr. George Kariamadam


   V. Rev. Fr. John     Mundackal


V. Rev. Fr. Mathews MalieckalV. Rev. Fr. Kuriakose Kodakallil


V. Rev. Dr. Francis      Alappat


V. Rev. Dr. George Thanathuparambil


V. Rev. Dr. Paul ParathazhamV. Rev. Fr. Thomas Kuzhinjalil


V. Rev. Fr. Jose Pulloppillil

01. Rt. Rev. Mgr. George Oliapuram

02. Rt. Rev. Mgr. Cherian Kanjirakombil

03. V. Rev. Fr. John Mundackal

04. V. Rev. Fr. Mathews Malieckal

05. V. Rev. Fr. Kuriakose Kodakallil

06. V. Rev. Dr. Francis Alappatt

07. V. Rev. Dr. George Thanathuparambil

08. V. Rev. Dr. Paul Parathazham

09. V. Rev. Fr. Thomas Kuzhinjalil

10. V. Rev. Fr. Jose Pulloppillil

(Updated on: 02-08-2017)

NEWS & EVENTS