Priests >> Rev. Fr. John Kochumuttam

Rev. Fr. John Kochumuttam
Kothamangalam Eparchy
Birthday: 15-05-1882
Parish of Origin: Bethlehem Holy Family Church
Ordained On: 21-12-1912